Vedtægter

Princip

Fonden driver almennyttig virksomhed.
Princip for uddeling:
Fondens overskud, projektmidler og gaver uddeles til almennyttige formål, der tilgodeser bæredygtighed i lokalområdet jvf. fondens formål.
Forretningsorden:

§1
Styrelsesmøde afholdes mindst 4 gange om året (gerne flere) og indkaldes af formanden og skal indkaldes, når tre medlemmer af styrelsen begærer det. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, skal varslet mindst være 8 dage, idet det dog bør tilstræbes, at varslet normalt er mindst 14 dage.
Indkaldelse efter begæring af tre medlemmer skal udsendes inden 8 dage efter modtagelsen med højst 14 dage og mindst 8 dages varsel. På styrelsesmøderne kan kun træffes beslutninger om emner, der er optaget på dagsordenen.
Oplæg til temadebatter til styrelsesmøder skal udsendes 8 dage før mødet. Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet. Ønskes yderligere sager behandlet skal begæring herom fastsættes ved mødets start, og disse punkter kan kun behandles, såfremt et flertal af de tilstedeværende godkender det. Ethvert styrelsesmedlem kan foreslå punkter på dagsordenen senest 8 dage før mødet. Ved udarbejdelse af dagsorden for møderne tilstræbes det, at de enkelte punkter er kommenteret og indeholdende henvisninger til arbejdspapirer eller lignende.

§2
Formanden eller næstformanden leder møderne. Alle sager afgøres ved flertalsbeslutning, dog er styrelsen kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af styrelsen er til stede. Står stemmerne lige, er forlaget bortfaldet. Stk: 2 Tobaksrygning i mødelokalerne er forbudt. Mødelederen kan bestemme, at der imellem dagsordenens enkelte punkter holdes pause, hvor tobaksrygning foregår udenfor lokalet

§3
Styrelses sekretær og regnskabsfører kan vælges eksternt. Sekretæren udarbejder et referat fra møderne, dette udsendes senest 14 dage efter mødet afholdelse til medlemmerne af styrelsen – samt offentliggøres på Sønderbro` s hjemmeside og/eller i Sønderbrobladet
Regnskabsfører skal til hvert møde fremlægge økonomioversigt samt lave oplæg til budgetter for det kommende år.

§4
Til deltagelse i styrelsesmøderne har alle borger adgang. Dog kan enkelte sager, herunder personsager begæres behandlet i lukkede møder.

§5
Denne forretningsorden kan kun fraviges, hvis alle tilstedeværende styrelsesmedlemmer godkender det.

§6
Styrelsen kan løbende nedsætte ad hoc udvalg.
vedtaget på Sønderbro Kulturhus Fonds bestyrelsesmøde den 22-03-2006.

Sønderbro Kulturhus