Fundats

§ 1 Navn Fondens navn er Sønderbro Kulturhus´ Fond. Fonden er stiftet af Sønderbrogruppen.

§ 2 Hjemsted  Fondens hjemsted er Horsens Kommune

§ 3 Formål Fondens formål er at opføre, eje, fremleje og drive Sønderbro Kulturhus for herved at:
Gennem indsamlinger og gaver at tilvejebringe finansieringen til opførelsen og driften af Kulturhuset på lejet grund Skabe mulighed for lokalområdets egen bæredygtighed Skabe øgede muligheder for kultur- og idrætslivet i Sønderbro området Skabe et kulturelt samlingssted Være kriminalitetsforebyggende Være grænsenedbrydende og samlende for forskellige befolkningsgrupper og nationaliteter på Sønderbro Gennem indtægter fra egne arrangementer og ved udleje af husets lokaler og faciliteter til arrangementer samt gennem sponsor- og lignende aftaler at tilvejebringe midler til husets drift.

§ 4 Kapital Fondens grundkapital andrager ved stiftelsen kr. 900.000,00 og er tilvejebragt ved gaver. Fremtidige gaver tillægges grundkapitalen med mindre andet er bestemt af gavegiver.

§ 5 Særlige rettigheder Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 6 Dispositioner over fast ejendom Fonden kan ikke afhænde eller pantsætte den på Søndermarkskolen påtænkte opførte ejendom uden Horsens Kommunes samtykke. Bestemmelsen herom vil være at tinglyse på ejendommen som byrde med påtaleret fra Horsens Kommune.

§ 7 Bestyrelse Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer og er fondens højeste myndighed.
Bestyrelsen udpeges som følger: Et byrådsmedlem udpeget af Horsens Byråd men med tilknytning til lokalområdet Søndermarkskolens til enhver tid siddende inspektør En repræsentant fra Søndermarkskolens forældrebestyrelse 4 øvrige medlemmer med tilknytning til lokalområdet, herunder en repræsentant fra en indvandrerforening i området og en repræsentant fra boligforeningerne i området.
Ved fondens stiftelse er følgende udpeget af stifter: Byrådsmedlem Tove Asmussen Skoleinspektør Mogens Falk Poul Damsgaard Bilal Yücelbas Asta Jørgensen Poul Erik Rasmussen Gunnar Sørensen Udover de ovennævnte faste repræsentanter er bestyrelsen selvsupplerende.Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand (Poul Erik Rasmussen), næstformand (Bilal Yücelbas), kasserer og sekretær.
8 Daglig ledelse Bestyrelsen kan ansætte en person til varetagelse af de daglige praktiske anliggender vedrørende ejendommen. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for pågældende ansættelse og kompetence. Herudover kan bestyrelsen beslutte, at fonden skal deltage i f.eks. udvekslingsprojekter, som støtter de under fondens formål nævnte emner og samtidig deltage i projekter vedrørende lignende lokalområder andre steder i verden. I den sammenhæng kan bestyrelsen ansætte kvalificeret medhjælp eller indgå aftaler med eventuelle konsulenter om udførelsen af det pågældende arbejde. Bestyrelsen kan aldrig foretage sådanne ansættelser eller indgå de nævnte aftaler, med mindre projektet er finansieret senest ved projektets start. Såfremt bestyrelsen fremskaffer midlerne til sådanne projekter skal midlerne udtrykkeligt være tilvejebragt til de pågældende projekter og således ikke tillægges fondens grundkapital. Ligeledes må bestyrelsen ikke bevillige midler af fondens grundkapital til sådanne projekter.

§ 9 Tegningsret Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden, respektivt næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 Regnskab Fonden skal hvert år aflægge beretning og regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Udviser regnskabet et overskud, vil det efter bestyrelsens beslutning være at overføre til følgende regnskabsår til særlige formål omfattet af nærværende fundats § 3. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 1. regnskabsår løber fra den 01.01. 2003 til den 31.12. 2003. Fonden er forpligtet til at tilstille Horsens Kommune et eksemplar af det godkendte årsregnskab.

§ 11 Revisor Bestyrelsen udpeger en revisor som skal være statsautoriseret revisor. revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af fondens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt og er forpligtet til at besvare spørgsmål fra Horsens Kommune.

§ 12 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, og at Horsens Kommune godkender ændringen samt foretager indstilling herom til fondsmyndigheden.

§ 13 Ophør Beslutningen om fondens ophør ved likvidation eller på anden måde kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor på 2 hinanden følgende bestyrelsesmøder med 14 dages mellemrum. Beslutningen skal for at blive endelig, godkendes af Horsens Byråd. Ved fondens ophør skal dens nettoformue anvendes til formål i Horsens Kommune efter bestyrelsens nærmere indstilling og skal forelægges Horsens Kommune til godkendelse.
Horsens, den 29. april 2003.

Sønderbro Kulturhus